ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 การขอลาออก
3 การขอย้ายเข้า
4 การขอย้ายออก
5 การขอผ่อนผัน
6 การขอใบแทน
7 การขอเทียบโอน
8 การขอใช้อาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]