ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดท่าเรือ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่
2 การขอเทียบโอนผลการเรียน
3 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
5 การขอย้ายเข้าเรียน
6 การขอย้ายออก
7 การขอลาออก
8 การรับนักเรียน

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]