ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
2 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
3 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
4 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
5 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
6 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
7 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]