ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่โีงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
2 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
3 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
4 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
5 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
6 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
7 การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]