ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือสำหรับประชาชน
2 คู่มือสำหรับประชาชน
3 คู่มือสำหรับประชาชน
4 คู่มือสำหรับประชาชน
5 คู่มือสำหรับประชาชน
6 คู่มือสำหรับประชาชน

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]