ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 รายงานการประชุมสัมมนาการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2562
2 รายงานผลการจัดกิจกรรมมหาธาตุวิชาการ

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]