ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านท่าจันทน์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
2 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
3 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
4 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
5 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]