ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนปากพูน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด+
2 2การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด+
3 3การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด+
4 5การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
5 7การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
6 6การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-1
7 8การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]