ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือการรับนักเรียน
2 คู่มือการย้ายนักเรียนเข้า
3 คู่มือการย้ายนักเรียนออก
4 คู่มือการขอผ่อนผันในการเข้าเรียนภาคบังคับ
5 คู่มือการขอลาออก
6 คู่มือการเทียบโอนผลการเรียน
7 คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8 คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่
9 แบบฟอร์มการใช้อาคารสถานที่
10 แบบฟอร์มคำร้องขอย้าย
11 แบบฟอร์มคำร้องขอลาออก

1
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]
 
1