ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือการรับนักเรียน
2 คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน
3 คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน
4 คู่มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5 คู่มือการขอลาออก
6 คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน
7 คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8 คู่มือการใช้บริการอาคารและสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]