ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านวังหิน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังหิน
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านวังหิน
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังหิน
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
5 การขอลาออกของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8 การขอใช้อาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]