ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านปลายน้ำ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สังกัด สพฐ.
2 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
3 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัด สพฐ.
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.
5 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.
6 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.
7 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ.
8 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]