ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
2 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน
3 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียน
4 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียน
5 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียน
6 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียน
7 การรับนักเรียนของโรงเรียน
8 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียน

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]