ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
2 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
3 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
5 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
6 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
7 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
8 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]