ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านธารอารี
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 คู่มือสำหรับประชาชน การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ )ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 การขอย้ายออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 คู่มือสำหรับประชาชน การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 คู่มือสำหรับประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
7 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสักกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]