ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนอนุบาลสตูล
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสตูล
2 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
6 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
9 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]