ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านควนสตอ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชน เล่ม 1
2 คู่มือประชาชน เล่ม 2
3 คู่มือประชาชน เล่ม 3
4 คู่มือประชาชน เล่ม 4
5 คู่มือประชาชน เล่ม 5
6 คู่มือประชาชน เล่ม 6
7 คู่มือประชาชน เล่ม 7
8 คู่มือประชาชน เล่ม 8

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]