ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือการรับนักเรียน
2 คู่มือขอย้ายเข้า
3 คู่มือขอย้ายออก
4 คู่มือการผ่อนผัน
5 คู่อมือขอลาออก
6 คู่มือขอใบแทน
7 คู่มือเทียบโอน
8 คู่มือขอใช้สถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]