ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านทางงอ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือการรับนักเรียน
2 คู่มือการขอย้ายเข้านักเรียน
3 คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน
4 คู่มือการขอลาออกนักเรียน
5 คู่มือการขอผ่อนผันนักเรียน
6 คู่มือการขอใบแทน
7 คู่มือการขอเทียบโอน
8 คู่มือการขอใช้สถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]