ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านวังประจัน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 เทียบโอน
2 ใบแทน
3 ประกาศ
4 ผ่อนผัน
5 ย้ายเข้า
6 ย้ายออก
7 รับนักเรียน
8 ลาออก
9 อาคาร

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]