ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (2)
3 3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (3)
4 4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (10)
6 6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (2)
7 7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (2)
8 8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (5)

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]