ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนอนุบาลตรัง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือการรับนักเรียน ร.ร.อนุบาลตรัง
2 คู่มือการขอย้ายเข้า ร.ร.อนุบาลตรัง
3 คู่มือการขอย้ายออก ร.ร.อนุบาลตรัง
4 คู่มือการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.อนุบาลตรัง
5 คู่มือการขอลาอกกของนักเรียน ร.ร.อนุบาลตรัง
6 คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนนักเรียน ร.ร.อนุบาลตรัง
7 คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา ร.ร.อนุบาลตรัง
8 คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ ร.ร.อนุบาลตรัง

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]