ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 การขอย้ายเข้าเรียน
3 การย้ายออกนักเรียน
4 การขอผ่อนผันเข้าเรียนก่อนเกณฑ์
5 การขอลาออก
6 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
7 การขอใช้อาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]