ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดแหลมจองถนน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 คู่มือประชาชนการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 คู่มือประชาชนการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 คู่มือประชาชนการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 คู่มือประชาชนการขอลาออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
6 คู่มือประชาชนการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 คู่มือประชาชนการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
8 คู่มือประชาชนการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]