ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1-การรับนักเรียน
2 2-การขอย้ายเข้าเรียน
3 3-การขอย้ายออกนักเรียน
4 4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5 5-การขอลาออก
6 6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
7 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8 8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]