ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านควนยวน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.คู่มือประชาชน
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.คู่มือประชาชน
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.คู่มือประชาชน
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.คู่มือประชาชน
5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.คู่มือประชาชน
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.คู่มือประชาชน
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.คู่มือประชาชน
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.คู่มือประชาชน

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]