ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดหานโพธิ์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2 2.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
3 3.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4 4.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 6.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
7 7.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
8 8.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]