ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือการรับนักเรียน
2 คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน
3 คู่มือการขอย้ายเข้านักเรียน
4 คู่มือการขอผ่อนผันเด็กนักเรียน
5 คู่มือการขอลาออก
6 คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน
7 คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8 คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]