ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
2 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
3 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
8 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]