ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดท่าควาย
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 3. การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]