ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านพน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 หน้าปกคู่มือประชาชน
2 กระบวนงานที่ 1
3 กระบวนงานที่ 2
4 กระบวนงานที่ 3
5 กระบวนงานที่ 4
6 กระบวนงานที่ 5
7 กระบวนงานที่ 6
8 กระบวนงานที่ 7
9 กระบวนงานที่ 8

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]