ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (1)
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (1)
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (1)
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (1)
5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (1)
6 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (1)
7 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (1)
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (1)

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]