ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
5 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
6 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
7 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
8 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]