ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ
9 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
10 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]