ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านพรุนายขาว
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
2 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
3 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
4 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
5 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
6 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
7 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
8 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
9 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]