GIS แผนที่สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2)
[คำนวนหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด]


รายชื่อ (29 แห่ง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน