ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดเขียนเขต


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี (แผนกา
(วันที่ 19 เมษายน 2561 20.29 น./อ่าน 276)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้เรียนระดบั ชั้นมธัยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Prog
(วันที่ 18 เมษายน 2561 09.18 น./อ่าน 423)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเข้าเรียนระดบั ชั้นมธัยมศึกษาปีที่4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยา
(วันที่ 18 เมษายน 2561 09.15 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศเรียกผู้ที่สอบผ่านลำดับสำรองมารายงานตัวของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ –
(วันที่ 09 เมษายน 2561 10.21 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ปีการศ
(วันที่ 05 เมษายน 2561 02.21 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ แผนการเรยีนวิทยาศาสตร์ นวัต
(วันที่ 05 เมษายน 2561 02.20 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) รอบที่ 3
(วันที่ 05 เมษายน 2561 02.19 น./อ่าน 265)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี (
(วันที่ 05 เมษายน 2561 02.19 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP (Mini English Program)(
(วันที่ 03 เมษายน 2561 23.12 น./อ่าน 238)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ(ในเขตพื้นที่การศึกษา) ปีการศึ
(วันที่ 03 เมษายน 2561 23.10 น./อ่าน 487)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (นอกเขตพื้นที่การศึกษา) ปีก
(วันที่ 03 เมษายน 2561 23.10 น./อ่าน 309)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่ฯ
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 05.53 น./อ่าน 333)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini Engli
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 05.52 น./อ่าน 141)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 05.51 น./อ่าน 126)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยา
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 05.50 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mi
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 15.36 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทย
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 15.35 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประกาศเรียกผู้ที่สอบผ่านลำดับสำรองมารายงานตัวของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MSP
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 15.34 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ประกาศเรียกผู้ที่สอบผ่านลำดับสำรองมารายงานตัวของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 15.33 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 07.34 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ประกาศ โรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรี
(วันที่ 15 มีนาคม 2561 08.59 น./อ่าน 251)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประกาศ โรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรี
(วันที่ 15 มีนาคม 2561 08.58 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประกาศ โรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรี
(วันที่ 15 มีนาคม 2561 08.57 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนรับย้ายระหว่างปี ระดับชั้นประถมศึกษาป
(วันที่ 15 มีนาคม 2561 08.54 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนรับย้ายระหว่างปี ระดับชั้นประถมศึกษาป
(วันที่ 15 มีนาคม 2561 08.54 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มารายงานตัวเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท
(วันที่ 15 มีนาคม 2561 08.53 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์จับฉลากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเ
(วันที่ 15 มีนาคม 2561 08.53 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประกาศ โรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปร
(วันที่ 15 มีนาคม 2561 08.50 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประกาศเรียกผู้ที่สอบผ่านลำดับสำรองมารายงานตัวของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP
(วันที่ 11 มีนาคม 2561 10.26 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ประกาศเรียกผู้ที่สอบผ่านลำดับสำรองมารายงานตัวของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP
(วันที่ 11 มีนาคม 2561 10.23 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MSP (Math Scie
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 09.24 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini Engli
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 09.23 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 09.21 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก-ห้องปกติ ในเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปี 2561
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 09.19 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก-ห้องปกติ นอกเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปี 2561
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 09.17 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับย้ายนักเรียนระหว่าปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ที่มีความสาม
(วันที่ 05 มีนาคม 2561 18.12 น./อ่าน 232)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Pr
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 09.02 น./อ่าน 163)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive Englis
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 09.01 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 08.51 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต เรื่อง กำหนดการรับย้ายนักเรียนระหว่างปีการศึกษา 2561
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 08.58 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ประชาสมัพันธ์จากฝ่ายรับนักเรียน เรื่อง การยื่นความประสงค์ในการเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 07.27 น./อ่าน 176)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive E
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 10.11 น./อ่าน 940)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini Englis
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 10.08 น./อ่าน 282)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร IEP ประจำปีการศึ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 08.57 น./อ่าน 464)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดเขียนเขต ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 27 มกราคม 2561 21.54 น./อ่าน 440)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 27 มกราคม 2561 19.20 น./อ่าน 13408)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ สพป.ปท.2 ระหว่างวันที่ 5-16 กันยายน 2560
(วันที่ 30 สิงหาคม 2560 07.56 น./อ่าน 153)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
โรงเรียนวัดเขียนเขต รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 04.21 น./อ่าน 400)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
โรงเรียนวัดเขียนเขตจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนว้ดเขียนเขต ประจำเดื
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 06.10 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy
(วันที่ 24 มิถุนายน 2560 08.27 น./อ่าน 221)
ข่าวประชาสัมพันธ์