ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา ต่อการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการค
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.36 น./อ่าน 83)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
การแก้ปัญหาการจำแจกการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 20.57 น./อ่าน 57)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเร
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 13.42 น./อ่าน 78)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมื
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น./อ่าน 70)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
ผลการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 13.15 น./อ่าน 68)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องป่านี้มีคุณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 17.05 น./อ่าน 56)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธีสอนหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรี
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 06.38 น./อ่าน 163)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นปร
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 06.35 น./อ่าน 76)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
รายงาน ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยครูคำพอง
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 15.10 น./อ่าน 448)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวัย
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 15.10 น./อ่าน 97)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11
วิจัย เรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.45 น./อ่าน 248)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ