ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนตลาดหนองหวาย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แบบฝึกอ่านการจัดกลุ่มพยัญชนะและสระ แล้วนำมาประสมคำตามกลุ่มอักษรประสมกับสระเสียงยาวตามที่อยู่ เพื่อใ
(วันที่ 26 มกราคม 2561 16.19 น./อ่าน 198)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ
(วันที่ 11 มกราคม 2561 13.22 น./อ่าน 3298)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
ข้อสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 10 มกราคม 2561 10.53 น./อ่าน 150)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดการเรีย
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 04.00 น./อ่าน 1490)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ