ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O13 คู่มือหรือมาตรฐบานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 10.27 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.08 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.07 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.05 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.56 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O15 ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.54 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O16 รานงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.54 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.53 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.52 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.51 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.49 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.46 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.43 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.43 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.42 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O26 การดำนเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.40 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.39 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.35 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O29 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.35 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.32 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.30 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.26 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.25 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O35 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.23 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.18 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.09 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาศ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.05 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O41รายงานผลการดเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.01 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.58 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.55 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.53 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O46มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.43 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.36 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.26 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)