ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.58 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.57 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.55 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.55 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.53 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.52 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O8 : Q&A
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.50 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O9 : Social Network
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.49 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.48 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.46 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.46 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.45 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.44 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.43 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.43 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O17 : E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.41 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.40 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.39 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.38 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.37 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.36 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.35 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.29 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.26 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.24 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.20 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.18 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.15 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.12 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.09 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.08 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.07 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O37การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.05 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.04 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.03 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.58 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.56 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.54 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.50 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O45มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.49 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O46มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.45 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.37 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O48มาตรการตรวจสอบดุลยพินิจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.23 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)