ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O29 แนวปฏฺิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 14.21 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 13.40 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 23.16 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.16 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 15.22 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 13.31 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.39 น./อ่าน 96)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.18 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.18 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 10.24 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 15.54 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2561
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 11.57 น./อ่าน 120)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 30 กันยายน 2562 00.54 น./อ่าน 198)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O17 : E-Service
(วันที่ 25 กันยายน 2562 14.06 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.14 น./อ่าน 98)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 88)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O17 : E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 14.05 น./อ่าน 100)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.45 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O48:มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)