ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 15.54 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2561
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 11.57 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 30 กันยายน 2562 00.54 น./อ่าน 150)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O17 : E-Service
(วันที่ 25 กันยายน 2562 14.06 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.14 น./อ่าน 82)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O17 : E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 14.05 น./อ่าน 82)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.45 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O48:มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)