ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านแบง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.14 น./อ่าน 596)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
มาตรการการรับสินบน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.12 น./อ่าน 292)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.10 น./อ่าน 344)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.09 น./อ่าน 421)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 13.45 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 16.47 น./อ่าน 224)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 16.45 น./อ่าน 291)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
รายงานการประเมินตนเองเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 07.00 น./อ่าน 78)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
แผนปฏิบัติการ2562
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 06.38 น./อ่าน 98)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 17.12 น./อ่าน 452)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)