ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านสุขสำราญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 12.03 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 14.30 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 14.21 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 18.28 น./อ่าน 219)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 18.14 น./อ่าน 238)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 11.49 น./อ่าน 205)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 10.52 น./อ่าน 363)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 16.15 น./อ่าน 388)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 19.48 น./อ่าน 174)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)