กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ "นนท์พิทย์นิทรรศ" 2562
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ "นนท์พิทย์นิทรรศ" 2562 นำน้องชม ชวนน้องเรียน ครั้งที่ 61 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.30 น. โดย: นนทบุรีพิทยาคม อ่าน 23
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 2562
แนะแนวศึกษาต่อ 2562 หอประชุมราชาวดี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.25 น. โดย: นนทบุรีพิทยาคม อ่าน 19
กิจกรรมจิตอาสา บำบัดน้ำเสียในชุมชนด้วยน้ำหมักชีวภาพ EM
กิจกรรมจิตอาสา บำบัดน้ำเสียในชุมชนด้วยน้ำหมักชีวภาพ EM
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.21 น. โดย: นนทบุรีพิทยาคม อ่าน 16
กิจกรรมอบรมครูภาษาต่างประเทศ Bringing the real world into classroom
กิจกรรมอบรมครูภาษาต่างประเทศ Bringing the real world into classroom จาก NE_Build & Glow
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.15 น. โดย: นนทบุรีพิทยาคม อ่าน 6
กิจกรรมใส่บาตรทุกวันศุกร์
กิจกรรมใส่บาตรทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.06 น. โดย: นนทบุรีพิทยาคม อ่าน 13