กิจกรรม Open House & Chumphonwit contest
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายชูศักดิ์ ราชบุรี นายอำเภอชุมพลบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรม
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 11.07 น. โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ อ่าน 50
กิจกรรม Valentine Day รักนวล สงวนตัว
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมValentine Day รักนวล สงวนตัว ช่วงเข้าแถวหน้าเสาธง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 11.03 น. โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ อ่าน 9
กิจกรรมการส่งมอบงานสภานักเรียน
กิจกรรมการส่งมอบงานสภานักเรียนของปีการศึกษา 2561 ให้แก่ทีมงานสภานักเรียนปีการศึกษา 2562
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 11.02 น. โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ อ่าน 12
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
นที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล และฐานผจญภัย ของ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยช
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 10.53 น. โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ อ่าน 12
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2/2561
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองช้้นเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2561 16.18 น. โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ อ่าน 60