อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ศุนย์เครือข่ายที่ 15 (ลุ่มน้ำชี)
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ศุนย์เครือข่ายที่ 15 (ลุ่มน้ำชี) ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
เมื่อ 26 มิถุนายน 2561 14.00 น. โดย: บ้านโพธิ์ใหญ่ อ่าน 85