โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
เมื่อ 15 กันยายน 2559 14.37 น. โดย: บ้านบางปรุ อ่าน 490
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล
ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร หรือ วัดหน้าเมือง
เมื่อ 05 กันยายน 2559 11.19 น. โดย: บ้านบางปรุ อ่าน 144
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
เมื่อ 05 กันยายน 2559 11.15 น. โดย: บ้านบางปรุ อ่าน 539
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยหอยสู่ธรรมชาติ
ณ ท่าเรือเกาะยายรัง
เมื่อ 05 กันยายน 2559 11.09 น. โดย: บ้านบางปรุ อ่าน 159
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2559
เมื่อ 05 กันยายน 2559 11.01 น. โดย: บ้านบางปรุ อ่าน 176