กิจกรรมค่ายคุณธรรม
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560 14.11 น. โดย: บ้านท่าน้ำตะวันออก อ่าน 169