เผยแพร่ผลงานวิชาการ คุณครูประหยัด คำน้อย ตำแน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีเพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 10.05 น. โดย: แวงน้อยศึกษา อ่าน 159
เผยแพร่ผลงานวิชาการ คุณครูนฤมล ไสยสาลี ตำแน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E (7-E Learning
เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 09.50 น. โดย: แวงน้อยศึกษา อ่าน 114
เผยแพร่ผลงานวิชาการ คุณครูจินตนา เหล็กเจ็ก ตำแน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ชื่อเรื่อง :การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการย่อยอาหารและกระบวนการสลายสารอาหาร เพื่อให้ได้พลังงาน
เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 09.30 น. โดย: แวงน้อยศึกษา อ่าน 114